Terms of service

Lees deze licentieovereenkomst met gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers (EULA) zorgvuldig door voordat u de Applicatie installeert en gebruikt.

U begrijpt en stemt ermee in dat u door het gebruik van de Applicatie gebonden bent aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA. 

Als u niet akkoord gaat, gebruik de Applicatie dan niet. 

Deze EULA is uitsluitend van toepassing op uw gebruik van de Applicatie en de daaraan gerelateerde diensten. 

Deze EULA is bindend voor u of de persoon die u mag vertegenwoordigen als u het aanvaardingsvakje m.b.t. deze EULA aanvinkt. 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons privacybeleid, beschikbaar via https://velopass.com/privacy/?v=d3dcf429c679.

 • Disclaimer
  • Velopass is niet ontworpen om diefstal uit te sluiten of te vermijden. Velopass neemt het risico op diefstal niet weg.
  • Velopass is geen officiële overheidsdatabank.

 • Definities
 • Naast de termen en uitdrukkingen die in deze EULA worden gedefinieerd, hebben de volgende termen en uitdrukkingen met een hoofdletter die in deze EULA worden gebruikt de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud): 

 

Account Heeft de betekenis zoals uiteengezet in Artikel 4.1. 
Applicatie De Velopass gebruikerssoftwaretoepassing. 
AVG Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 
Consument Een consument zoals gedefinieerd in artikel I.1.2° WER.
Duurtijd De duur van deze EULA, zoals bepaald in Artikel 9.
EULA Deze licentieovereenkomst met gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers. 
Gebruiker Iedere persoon die (de functionaliteiten van) de Applicatie gebruikt, u.
Intellectuele eigendom  Alle rechten van artistieke en industriële eigendom, zoals octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrechten (met inbegrip van softwarerechten), databankenrechten, rechten op handelsgeheimen en know-how (al dan niet geregistreerd), en alle aanvragen voor dezelfde rechten en alle rechten of vormen van bescherming van gelijke of gelijksoortige werking als de hiervoor genoemde die waar ook ter wereld zouden bestaan.
Onderneming Een onderneming zoals gedefinieerd in artikel I.1.1° WER.
Onderhoud  Diensten van corrigerend, adaptief en vernieuwend onderhoud met betrekking tot de Software, met inbegrip van Updates.
Overmacht Elke gebeurtenis of omstandigheid die een Partij verhindert of belemmert een of meer van haar contractuele verbintenissen na te komen, indien en voor zover de door de belemmering getroffen Partij bewijst (a) dat deze belemmering buiten haar redelijke controle ligt; (b) dat zij redelijkerwijs niet kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst; en (c) dat de gevolgen van de belemmering redelijkerwijs niet hadden kunnen worden vermeden of overwonnen door de getroffen Partij. Wanneer een Partij een of meer van haar contractuele verplichtingen niet nakomt omdat een derde die zij heeft aangesteld om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, in gebreke blijft, kan de betreffende Partij bij de overeenkomst zich slechts op Overmacht beroepen voor zover aan de bovengenoemde vereisten in deze definitie van Overmacht zowel voor de Partij bij de overeenkomst als voor de derde is voldaan. Behoudens tegenbewijs worden de volgende gebeurtenissen of omstandigheden die gevolgen hebben voor een Partij geacht te voldoen aan de vereisten (a) en (b) hierboven in deze definitie van Overmacht, en hoeft de getroffen Partij alleen te bewijzen dat aan vereiste (c) is voldaan: (1) oorlog (verklaard of niet), vijandelijkheden, invasie, bezetting, militaire mobilisatie; (2) burgeroorlog, oproer, rebellie, revolutie, militaire of usurperende macht, opstand, daad van terrorisme, sabotage of piraterij; (3) valuta- en handelsbeperkingen, embargo; (4) rechtmatige of onrechtmatige overheidsdaad, onteigening, inbeslagneming van werken en/of activa door de overheid, nationalisatie; (5) epidemie; (6) natuurramp of extreme natuurverschijnselen (bvb. aardbeving); (7) explosie, brand, langdurige uitval van energie-, vervoers-, telecommunicatie- en informatiesystemen; (8) staking of lock-out. 
Partij Een partij bij deze EULA, d.w.z. Velopass of u. 
Platform Het Velopass softwareplatform en de database die de Applicatie, de Software en de Sticker met elkaar verbindt en als gevolg daarvan gegevens verwerkt.
Product De combinatie van de Sticker en de Software. 
Software De Velopass software, inclusief de Applicatie, API en het Platform, alle applicaties, componenten en/of gecreëerde informatie daarin, die geavanceerde dataverwerking en interactie tussen de Sticker, de Applicatie toelaat, met inbegrip van Updates en Upgrades. 
Sticker De sticker met QR-code ontworpen, ontwikkeld en gecommercialiseerd door Velopass aan te brengen op een fiets (of enig ander gelijkaardig vervoermiddel), met het oog op het linken met het Platform, ook wel “chip” in de Applicatie genoemd. 
Support Technische ondersteuning om technische en functionele problemen met betrekking tot het Product op te lossen. 
De Gebruiker van de Applicatie.
Update Elke foutcorrectie (bug fixing) in de Software en/of elke beperkte uitgifte, wijziging, aanpassing, revisie en/of verbetering van de (bestaande werking en functionaliteit van de) Software (zodat deze volledig functioneel en overeenkomstig de huidige stand van de technologie blijft).
Upgrade Elke grote uitgifte, nieuwe versie, wijziging of verbetering van de Software (inclusief nieuwe functies die worden toegevoegd naast eventuele foutencorrecties en verbetering van de bestaande werking en functionaliteit van de Software).
Velopass Velopass BV, met zetel te Stokerijstraat 29 bus a1, 2110 Wijnegem, met ondernemingsnummer 0777.359.681, met e-mailadres support@velopass.com en met telefoonnummer +32.471.60.15.73. 
Velopass-IE Alle Intellectuele Eigendom van Velopass. 
WER Wetboek van Economisch Recht. 
Werkdag Maandag t/m vrijdag, van 9 tot 17 uur Belgische tijd, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Belgische feestdagen.

 

 • Naast de hierboven vermelde begrippen kunnen in deze EULA andere begrippen worden gedefinieerd, die, wanneer ze met een hoofdletter worden geschreven, de betekenis hebben die er in deze EULA aan wordt toegekend. 

 

 • Een verwijzing naar een Artikel is een verwijzing naar een artikel bij deze EULA, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepaling of wanneer uit de context anders blijkt.

 

 • De in het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud en omgekeerd. De begrippen die als zelfstandig naamwoord zijn gedefinieerd, hebben een soortgelijke betekenis als werkwoord of bijvoeglijk naamwoord en omgekeerd. 

 

 • Titels zijn opgenomen voor de duidelijkheid van deze EULA, en zijn niet bedoeld voor interpretatie, noch zullen zij de inhoud van deze EULA beperken. 

  

 • Termen zoals “waaronder”, “m.i.v.”, “inclusief”, “bvb.”, “zoals” (zowel afgekort als niet afgekort) houden een niet-limitatieve opsomming in. Termen zoals “m.b.”, “m.n.”, “nl.”, “i.e.”, “i.h.b.” (zowel afgekort als niet afgekort) houden een precisering in. 

 • Voorwerp 
  • Deze EULA verleent u, en u aanvaardt dit, een beperkt toepasselijk, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, tijdelijk en herroepbaar recht om de Applicatie te gebruiken en (van zodra technisch mogelijk) te installeren op een apparaat waarvan u de eigenaar bent of dat u beheert, en uitsluitend met het doel om de Applicatie te gebruiken al dan niet in combinatie met de Sticker die door Velopass wordt geleverd voor persoonlijke niet-commerciële of bedrijfsinterne (bvb. als werkgever voor uw werknemers) doeleinden, voor het beheer van gegevens m.b.t. het vervoersmiddel (o.m. een fiets) waarop al dan niet een Sticker door u, namens u of met uw toestemming is aangebracht.
  • Het gebruik van de Applicatie wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht.
  • U zal de Applicatie niet gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met deze EULA en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat uw gebruik van de Applicatie in overeenstemming is met deze EULA en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Account
 • U dient te surfen naar de website van Velopass (of (van zodra technisch mogelijk) de Applicatie te downloaden via de App Store of Google Apps op een apparaat dat uw eigendom is of door u wordt beheerd), en een (gratis) Gebruikersaccount aan te maken (het Account). 
 • Door een Account aan te maken, accepteert u de inhoud van deze EULA. Bij gebreke aan aanvaarding van de EULA, zal u geen Account kunnen aanmaken en de Software niet kunnen gebruiken, en dus ook niet de essentiële functionaliteiten van de Sticker. U doet in voorkomend geval afstand van alle rechten, vorderingen en aanspraken tegen Velopass.
 • Vanaf het moment dat het Account is aangemaakt, wordt er een verbinding gemaakt met het Platform, en kunnen de functionaliteiten van de Applicatie worden gebruikt. 
 • Met uw Account heeft u het recht om: 
 1. specifieke gegevens te registreren, toe te voegen en te raadplegen m.b.t. een of meerdere vervoersmiddelen (bvb. fiets) die u, die namens u of die met uw toestemming zijn geregistreerd, en waarop al dan niet een Sticker door u, namens u of met uw toestemming is aangebracht, bvb. het merk, het framenummer, etc.; 
 2. persoonsgegevens toe te voegen; 
 3. specifieke gebeurtenissen m.b.t. het vervoersmiddel registreren, bvb. verlies ervan, einde levensduur ervan; 
 4. gegevens m.b.t. het vervoersmiddel over te dragen aan de nieuwe eigenaar ervan;  
 5. gebruik te maken van eventuele aanvullende diensten van partners van Velopass; 
 6. uw Gebruikersprofiel te raadplegen, configureren en beheren; 
 7. uw veiligheidsinstellingen configureren en beheren. 

 

 • U bent verantwoordelijk voor het registreren van correcte en volledige gegevens in uw Account. U bent als enige verantwoordelijk voor het respecteren van de vertrouwelijkheid van de (inlog)gegevens van uw Account en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. U stemt ermee in om Velopass onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk (vermoedelijk) ongeautoriseerd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid die het gevolg is of kan zijn van uw fout of nalatigheid.

 

 • De registratie van uw Account is uniek en individueel. Dit betekent dat er slechts één Account per Sticker kan zijn. 

 • Onderhoud en Support
  • Velopass kan te allen tijde een Update of een Upgrade voor de Applicatie ter beschikking stellen.
  • U erkent dat het gebruik van de Applicatie onmogelijk kan zijn tijdens het Onderhoud, inclusief installatie van Updates, installatie van Upgrades, en/of server- en/of andere technische problemen, en doet afstand van alle rechten en vorderingen als gevolg daarvan. Velopass is niet verplicht om u voorafgaand aan het Onderhoud en de installatie van Updates en Upgrades te informeren.
  • Om de Applicatie te kunnen gebruiken, dient de Partner Apparaten te gebruiken die voldoende recent zijn, en die zijn uitgerust met voldoende recente besturings- en antivirussoftware.
  • Velopass kan u ervan op de hoogte stellen dat bepaalde versies of revisies van de Applicatie niet langer worden ondersteund, en dat u, om de Applicatie te kunnen blijven gebruiken, mogelijks een bijgewerkte versie of revisie van de Applicatie moeten installeren en gebruiken.
  • Indien u technische Support nodig heeft als gevolg van technische problemen met de Applicatie, kan u contact opnemen met Velopass via support@velopass.com op Werkdagen tussen 9u en 16.30u. U heeft geen recht op Support voor algemene en “how to” vragen. U aanvaardt dat Support onmogelijk kan zijn als u (of uw aangestelden) niet de laatste versie van de Applicatie gebruikt. Support wordt uitsluitend telefonisch verleend. Op Velopass rust uitsluitend een inspanningsverbintenis; zij verleent geen enkele garantie tot het behalen van een bepaald resultaat.
  • I.v.m. algemene “how to” vragen kan Velopass op haar website www.velopass.com een lijst van antwoorden op FAQ ter beschikking stellen.
  • Dit Artikel 5 geldt onverminderd Artikel 9.
 • Wachtwoord, beveiliging, rechtmatig gebruik 
  • U zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om (de toegang tot) de Applicatie, de apparaten waarop u de Applicatie gebruikt en het netwerk waarin u de Applicatie te beveiligen, met inbegrip van firewalls, beveiligings- en wachtwoordbeleid, beveiligingscodes en virusbescherming.
  • U bent ertoe gehouden de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account strikt vertrouwelijk te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw Account plaatsvinden. U dient Velopass onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies, diefstal en/of onbevoegd gebruik van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Velopass behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen en/of wachtwoorden te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen of te wijzigen.
  • De Software wordt zo goed als redelijkerwijs mogelijk is in het licht van de huidige stand van de techniek beschermd door o.m. firewalls, beveiligde inlogprocedures, beveiligingscodes, virusbescherming en bescherming van persoonsgegevens. U aanvaardt echter dat geen enkele maatregel naar de huidige stand van de techniek absolute bescherming kan garanderen en dat Velopass niet verantwoordelijk is voor misbruik van dergelijke beveiligingsmaatregelen. De Software wordt geleverd “as is“, met alle mogelijke fouten en gebreken daarin en zonder enige (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garantie; in dit verband garandeert Velopass niet dat de Software foutloos zullen zijn en geen virussen of andere schadelijke code zullen bevatten.
  • Het is u niet toegestaan materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins versturen of overbrengen dat is bedoeld om de functionaliteit van de Software te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s.
  • U zal alleen legitieme gegevens in de Applicatie registreren en zal de Applicatie niet gebruiken voor illegale doeleinden en voor de opslag van illegale (bvb. frauduleuze, discriminerende), beledigende, gewelddadige, obscene en/of onterende gegevens en/of berichten, en/of gegevens en/of berichten die strijdig zijn met de openbare orde en/of de goede zeden, en/of gegevens en/of berichten die schade kunnen toebrengen aan het privé-leven van een of meerdere personen, en/of gegevens en/of berichten die de goede werking van de Applicatie kunnen verstoren (zoals malware, computervirussen).
 • Intellectuele eigendom 
  • U erkent dat het Product beschermd door Intellectuele Eigendom, met inbegrip van in het bijzonder auteursrechten, softwarerechten en databankrechten, en dat alle Intellectuele Eigendom erop in exclusieve eigendom toebehoort aan Velopass (of haar licentiegevers).
  • U mag de Software niet kopiëren of verspreiden, behalve voor zover kopiëren noodzakelijk is voor normaal gebruik van de Software volgens de bepalingen van deze EULA. U mag de Software of enig deel daarvan niet decompileren, demonteren of onderwerpen aan reverse-engineering. Het is u niet toegestaan de Software toe te wijzen, over te dragen, in sublicentie te geven, te verhuren, uit te lenen, te leasen of anderszins, of direct of indirect derden toe te staan de Software te kopiëren en (van zodra technisch mogelijk) te installeren op een apparaat dat niet de eigendom is van of wordt beheerd door u. Als u de eigendom of controle van het betreffende overdraagt, moet u de Software van dat apparaat verwijderen.
  • U zal Velopass onmiddellijk op de hoogte brengen van elke daadwerkelijke, dreigende en/of vermoede inbreuk op de Velopass-IE die u ter kennis komt, alsook van elke vordering van een derde met betrekking tot de Velopass-IE die u ter kennis komt. U zal geen actie ondernemen met betrekking tot dergelijke handelingen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Velopass. U zal Velopass alle redelijke medewerking verlenen bij het beschermen, handhaven en afdwingen van de Velopass-IE. U heeft niet het recht om eenzijdig actie te ondernemen met betrekking tot de Velopass-IE, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velopass, noch zal u enige aanspraak, rechtszaak en/of procedure met betrekking tot de Velopass-IE schikken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Velopass.
  • U gaat ermee akkoord dat u, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, tijdens de Duurtijd of op enig moment daarna, iets zal doen dat (de reputatie van) Velopass en/of de Velopass-IE ongunstig kan beïnvloeden, in diskrediet kan brengen of een negatieve gevolgtrekking kan doen ontstaan.
  • U bent niet gerechtigd om enige aanduiding van de Velopass-IE op het Product te wijzigen, te verwijderen en/of onherkenbaar te maken. Velopass heeft het recht om technische voorzieningen in het kader van het Product te treffen en in stand te houden. U heeft niet het recht om dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
  • U bent niet gerechtigd methodes voor datamining, dataverzameling of extractie te gebruiken m.b.t. de Applicatie.
  • U mag geen (deel van de) Velopass-IE gebruiken als onderdeel van een handels- of vennootschapsnaam of merk in welke vorm dan ook, tenzij u daartoe vooraf schriftelijk of in deze EULA de toestemming heeft gekregen van Velopass.  zal de Velopass-IE niet gebruiken voor de ontwikkeling, vervaardiging, promotie en/of verkoop van producten die identiek zijn aan of een vervanging vormen voor het Product (d.w.z. andere producten m.b.t. de registratie van informatie over fietsen).
  • Uw verplichtingen uit hoofde van deze EULA worden op geen enkele wijze bepaald door of zijn afhankelijk van het voortbestaan van enig specifiek Intellectueel Eigendomsrecht.
  • U zal Velopass integraal schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) als gevolg van een schending van dit Artikel 7 en als gevolg van uw gebruik van de Applicatie in strijd met de Velopass-IE.
  • Velopass is de enige en exclusieve eigenaar van alle databankrechten die bestaan met betrekking tot de database die binnen het Platform door uw gebruik van de Applicatie is gegenereerd.
  • Alle rechten die krachtens deze EULA niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan Velopass.

 • Gegevensbescherming 
  • Velopass verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 • Garanties en beperking van aansprakelijkheid
  • U verklaart en garandeert dat U: 
 1. een volwassene bent van ten minste 18 jaar oud.
 2. de wettelijke bevoegdheid hebt om deze EULA aan te gaan. 
 3. de bevoegdheid heeft om (persoons)gegevens in de Account te registreren. 
 4. correcte en volledige gegevens hebt geregistreerd bij het aanmaken van een Account. 
 5. Uw account zult (laten) bijwerken om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde gegevens steeds correct en volledig zijn. 
 6. deze EULA en alle toepasselijke wetgeving zult naleven. 

 

 • Velopass verklaart en garandeert: 
 1. dat de uitvoering, levering en uitvoering van deze EULA binnen haar bevoegdheden vallen.
 2. dat het uitvoeren, afleveren en uitvoeren van deze EULA niet in strijd is met enige overeenkomst waaraan zij gebonden is.
 3. dat er geen lopende claims van derden zijn met betrekking tot de Software en dat er, voor zover zij weet, geen dreigen.
 • Velopass is niet aansprakelijk voor uw verzuim. 

 

 • Velopass is niet aansprakelijk voor uw schending van deze EULA, noch voor het geval u de Applicatie niet in overeenstemming met de EULA gebruikt. 

 

 • Velopass is uitsluitend aansprakelijk voor haar eigen zware fout en opzettelijk verzuim, en voor de opzettelijke fout van haar aangestelden en onderaannemers. 

 

 • Velopass is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van Overmacht of het in gebreke blijven van derden, zoals onderbreking van de stroomvoorziening en/of onderbreking van telecommunicatiediensten. 

 

 • Velopass is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden waarvoor Velopass niet verantwoordelijk is, door gebreken in producten van derden, of als gevolg van het apparaat waarop de Applicatie wordt gebruikt, bvb. stroomonderbreking, lage batterijspanning, onderbreking van communicatiediensten, onderbreking van WIFI-connectiviteit, mogelijke storingen, onderbrekingen, virussen, fouten of defecten in of tijdelijke niet-beschikbaarheid, onjuiste of onvolledige beschikbaarheid of werking van de infrastructuur van de Gebruiker. Elke aansprakelijkheid van Velopass zal worden verminderd met het bedrag van de aansprakelijkheid die aan de Gebruiker kan worden toegerekend of die door de Gebruiker is verhoogd.

 

 • Velopass is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed functioneren van het apparaat waarmee de Applicatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een lege batterij, afwezigheid van telecommunicatiediensten, etc. 

 

 • De Applicatie wordt geleverd “as is“. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om een soepele en continue werking te garanderen, garandeert Velopass niet dat de Applicatie foutloos is en geen virussen of andere schadelijke code bevat.

 

 • U erkent en accepteert dat applicaties zoals de Applicatie soms downtime ondervinden als gevolg van Onderhoud, server en/of andere technische problemen, en/of problemen buiten onze redelijke controle. Velopass is in principe niet verplicht om u te waarschuwen voor tijdelijke onbeschikbaarheid als gevolg van Onderhoud. Velopass is niet aansprakelijk in het geval dat de Applicatie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld als gevolg van Onderhoud aan de Applicatie en/of de Software. Velopass zal zich echter inspannen om het Onderhoud zodanig te organiseren dat de verstoring voor u beperkt blijft en zal, voor zover verstoring wordt verwacht, trachten u daarvan redelijke tijd van tevoren in kennis te stellen. 

 

 • Velopass is niet verantwoordelijk voor enige schade als u valse, onjuiste en/of onvolledige gegevens in uw Account hebt geregistreerd. 

 

 • Velopass biedt alleen de garanties die expliciet in deze EULA worden gemaakt. Alle andere garanties, hetzij impliciet, uitdrukkelijk of wettelijk, worden afgewezen. Velopass garandeert geen specifieke serviceniveaus en is tot niets meer gehouden dan een inspanningsverplichting.

 

 • Velopass is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schade aan materiaal of software van derden, verlies van gegevens, verlies van tijd, verlies van klanten, verlies van winst, verlies van inkomen, stijging van algemene kosten, verstoring van de bedrijfsvoering, vorderingen van derden, te late btw- of belastingaangifte, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van (zakelijke) kansen, verlies van goodwill of enige andere vorm van economische schade.

 

 • Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Velopass, voor alle (soorten) schade, in elk geval steeds beperkt tot (i) de bedragen die door de verzekeraar van Velopass worden uitgekeerd; of (ii) de bedragen die de verzekeraar(s) van de Gebruiker en eventuele derden die aan de schade bijdragen gezamenlijk tussen komen; of (iii), indien en voor zover de verzekeraar(s) en andere derden bedoeld in clausule (ii) hierboven niet tot betaling overgaan, tot een bedrag van EUR 2.500,-.

 

 • Velopass is t.a.v. de Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor contractuele schade, met uitsluiting van elke buitencontractuele schade. 

 

 • De Gebruiker doet afstand van vorderingsrechten ten aanzien van de uitvoeringsagenten (bvb. werknemers, zelfstandige medewerkers, andere aangestelden van Velopass). 
 • Duurtijd
  • Onverminderd enige andersluidende bepaling treedt de EULA in werking op de datum van registratie van het Accountant en zulks voor onbepaalde duurtijd.  
  • Op elk moment kan Velopass deze EULA beëindigen met inachtneming van opzegtermijn van ten minste 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging is gedaan. Kennisgeving van de opzeg geschiedt overeenkomstig Artikel 10.9.
  • Velopass heeft het recht om de toegang tot de Applicatie op te schorten, zonder schadeplichtig te zijn, in het geval u één of meer van de wezenlijke verplichtingen op grond van deze EULA schendt, en hieraan niet binnen 15 kalenderdagen na kennisgeving daarvan door Velopass overeenkomstig Artikel 10.9 remedieert, tenzij een dergelijke remedietermijn, gezien de aard en/of het effect van de schending, zinloos is.
  • Elke Partij kan deze EULA met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst ontbinden lastens de andere Partij door kennisgeving aan de andere Partij overeenkomstig Artikel Artikel 10.9, zonder aansprakelijk te zijn jegens die andere Partij, indien de andere Partij een of meer wezenlijke verplichtingen krachtens deze EULA schendt, en hieraan niet binnen 15 kalenderdagen na kennisgeving daarvan door de ontbindende Partij overeenkomstig Artikel 10.9 remedieert, tenzij een dergelijke remedietermijn, gezien de aard en/of het effect van de schending, zinloos is.
  • Deze EULA wordt automatisch en van rechtswege beëindigd indien u de Applicatie meer dan 10 jaar niet meer heeft gebruikt, en nalaat ze opnieuw te gebruiken binnen een termijn van 3 maanden na kennisgeving van onbruik door Velopass overeenkomstig Artikel 10.9
  • Beëindiging van de EULA, om welke reden dan ook, geeft u geen recht op enige (terug)betaling en laat de andere rechten en vorderingen van Velopass (inclusief met betrekking tot schadeloosstelling) onverlet.
  • Bij beëindiging van deze EULA en ongeacht de redenen daarvoor:
 1. zal Velopass uw toegang tot de Applicatie beëindigen, waardoor verder gebruik van de functionaliteiten onmogelijk wordt, en is zij niet verplicht om u gegevens te verstrekken die daarop zijn opgeslagen, onverminderd de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Artikel 7; 
 2. zal u niet langer gebruik kunnen maken van de essentiële functies verbonden aan de Sticker;
 3. heeft Velopass het recht om de niet-persoonsgegevens m.b.t. voertuigen geregistreerd in de Applicatie voorafgaand aan de beëindiging van de EULA te bewaren, zonder dat u enig recht heeft op toegang tot voormelde niet-persoonsgegevens, en onverminderd de bijzondere bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens zoals uiteengezet in Velopass’ privacybeleid. 
 • U stemt ermee in dat de bepalingen die van nature van kracht blijven na het einde van de EULA om welke reden dan ook van kracht blijven na het einde van de EULA, bvb. inzake Intellectuele Eigendom.

 

 • Alle kennisgevingen in het kader van dit Artikel 10 geschieden overeenkomstig Artikel 12.1. 

 • Vergoeding

Het gebruiksrecht van de Applicatie onder deze EULA is kosteloos.  

 • Diverse
  • Kennisgevingen. Zonder afbreuk te doen aan enige specifieke clausule in deze EULA gebeuren alle kennisgevingen per e-mail: 
 1. Aan de Gebruiker: aan het door de Gebruiker in zijn Account opgegeven e-mailadres; 
 2. Aan Velopass: support@velopass.com

 

 • Overdracht. U mag deze EULA of enige van uw rechten of verplichtingen op grond daarvan niet geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins aan derden overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velopass. Het is Velopass echter wel toegestaan deze EULA over te dragen aan een derde partij, op voorwaarde dat die derde partij voldoende garanties biedt op uitvoering van haar verbintenissen overeenkomstig deze EULA. 

 

 • Gehele overeenkomst. Deze EULA weerspiegelt de volledige overeenkomst tussen Velopass en u met betrekking tot uw gebruiksrecht op de Applicatie. Geen wijziging van deze EULA, en geen verklaring van afstand van enige schending van deze EULA, zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en, wanneer ingeroepen tegen Velopass, naar behoren ondertekend door haar bevoegde vertegenwoordiger.

 

 • Wijziging. Velopass behoudt zich het recht voor deze EULA van tijd tot tijd te wijzigen na kennisgeving van dergelijke wijzigingen in de Applicatie. Als u een dergelijke wijziging niet accepteert, heeft Velopass het recht deze EULA te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van ten minste 1 maand. Als u de Applicatie blijft gebruiken, wordt u geacht die wijziging(en) te hebben geaccepteerd. Een beëindiging krachtens dit Artikel geeft u geen recht op enige terugbetaling.

 

 • Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze EULA wordt beheerst door en zal worden opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en er zal geen effect worden gegeven aan enige andere rechtskeuze of conflictregels (Belgisch of buitenlands) waardoor andere wetten van toepassing zouden zijn, onverminderd bindende wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van Consumenten. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. Velopass en u stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd bindende wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van Consumenten. 

 

 • Elektronische vorm. U erkent dat het aanvinken van het aanvaardingsvakje in het registratieproces uw geldige en onherroepelijke instemming met deze EULA impliceert. Na de aanvaarding van de EULA in het kader van het registratieproces ontvangt elke Partij een digitaal exemplaar van deze EULA en beschikt hij dus over een schriftelijk exemplaar ervan. Aldus erkent u dat het vereiste van meervoudige originelen overeenkomstig artikel 8.20 BW is vervuld. 
Mijn fiets
op mijn naam